banner

ONA

Mračna Umijeća Sinisterne Staze

 

Uvod

Mračne Umjetnosti (ili Mračno, Sinisterno, Čarobnjaštvo) uključuju: (1) osnovne vještine praktičnog čarobnjaštva tradicionalno naučene – kroz praktično iskustvo – od strane onih koji slijede Sedmostruku (Sinisternu) Stazu; i (2) dodatne serije tehnika ili vještina koje su prikladne voljnoj Rounwythi.1 Dodatne (napredne) vještine uključuju Mračnu Empatiju, korišćenje ili stvaranje neksiona za pristup akauzalnom, i Akauzalno Mišljenje. (primijeti da je čarobnjaštvo sinonim za magiku).

Stoga Mračne Umjetnosti Sedmostruke Staze omogućuju praktikantu da:

(1) Učestvuje u, kontroliše i omogući sopstvenu evoluciju – odnosno da razvije svoju latentnu sposobnost da svjesno evoluira i bude začetnik nove ljudske vrste; i poduzme tu evoluciju.

(2) Spozna određena akauzalna (sinisterna) bića, te tako razumije i samo akauzalno.

(3) Praktikuje Eonsko Čarobnjaštvo.

Napredne Mračne Umjetnosti mogu, između ostalog, dati pripremljenom i obučenom Rounwythi, ili sinisternom Adeptu – sposobnost da žive nakon njihove kauzalne smrti, u akauzalnom kontinuumu kao novi tip, nova vrsta, besmrtnih akauzalnih bića.


Praktično Čarobnjaštvo

Praktično čarobnjaštvo odnosi se na Spoljno, Unutrašnje i Eonsko Čarobnjaštvo. Kratak pregled ovih vještina dat je u tekstovima poput Naosa (za Spoljno i Unutrašnje Čarobnjaštvo) i, za Eonsko Čarobnjaštvo, u grimoarima poput Grimoara Bafomet, Mračne Boginje. Ezoterna suština Eonskog Čarobnjaštva data je u tekstovima koji se odnose na mitos Mračnih Bogova, i u djelima poput Značenje Devet Uglova (djelovi 1 i 2).


Razvoj Akauzalne Empatije

Kako je pomenuto u drugom ONA MS-u:

Akauzalna empatija je u osnovi senzitivnost, i svjesnost, akauzalnih energija onako kako su one uprisutnjene u živim bićima, Prirodi i/ili uprisutnjene u kauzalnom bilo putem nekog akauzalnog bića, ili direktno, kao „sirova“ akauzalna energija (odnosno akauzalna energija koja pokušava da nađe kauzalnu formu koju bi nastanila)

Za razvoj akauzalne empatije koriste se sljedeće tehnike:

(1) Ritual Unutrašnjeg Adepta

Ovaj jednostavan ritual – kako je opisan u Naosu: Praktičnom Vodiču za postajanje Adeptom -  je glavno, najefektivnije, sredstvo za razvoj akauzalne empatije, i omogućuje voljnom Rounwythi, svojom surovošću, jednostavnošću i izolacijom da se uskladi sa akauzalnom suštinom iza kauzalnih formi. Živjeti u periodu ne manjem od tri mjeseca, na propisani jednostavan način i na izolovanoj lokaciji odvojenoj od ljudskih staništa i ljudskog kontakta, je način na koji su Adepti, vjekovima, počinjali da razvijaju sposobnost akauzalne empatije, i tako stekli najvažniju ezoternu vještinu da mogu da, koristeći ovu sposobnost, otvore neksione ka akauzalnom.

Standardna forma ove tehnike traje samo jednu određenu alhemijsku sezonu (od Proljećne Ravnodnevice do Ljetnje Dugodnevice u Sjevernim klimama), koja je određena alhemijska sezona apsolutno minimalno kauzalno vrijeme neophodno da omogući voljnom Rounwythi da stekne osnovne, i neophodne, vještine.

Nešto naprednija forma – koja traje drugačiju i dužu alhemijsku sezonu (od Zimske Kratkodnevice do Ljetnje Dugodnevice u Sjevernim klimama)  je tako, iako teška i selektivna usled te svoje težine – još efikasnija i razvija mnogo veće, mnogo efektivnije, vještine i zaista jeste plodno tlo za Rounwythu.

(2) Istraživanje sinisternih staza septenarskog DrvetaVirda

Ova lična istraživanja – kako su data u Naosu: praktičnom Vodiču za postajanje Adeptom – omogućuju voljnom Rounwythi da započne proces objektivizacije kauzalnih formi, i razvije neophodnu vještinu pronalaženja, postajući osjetljiv na, i sposoban da razazna, različite razmještaje ezoternih energija, bilo da su te energije lične (u psihi pojedinca i ograničene životnim vijekom pojedinca ili periodom u tom životu) ili arhetipske (podijeljene među pojedincima u periodima kauzalnog vremena često dužim od života jednog pojedinca) ili akauzalne (iznad obje prethodno pomenute forme).

Preporučuje se da se ova istraživanja preduzmu prije Rituala Unutrašnjeg Adepta, i ono što – u ovim određenim istraživanjima – razlikuje voljnog Rounwythu od voljnog sinisternog Adepta jeste to što je Rounwythi lako i prirodno ne samo razaznati različite razmještaje, različite tipove, ezoternih energija, već i da se izdigne iznad svih formi (kako je dato u tim istraživanjima i kako je opisano različitim terminima i riječima u knjigama poput Naosa) do akauzalne suštine, nečega što nije opisano, u praktičnim detaljima, u takvim pisanim tekstovima. 

(3) Nađeno je, kroz praktično iskustvo, da preliminarni trening koji se stiče praćenjem Sedmostruke Staze – kako je opisana u Naosu: praktičnom Vodiču za postajanje Adeptom – od Neofita do Spoljnjeg Adepta  je efektivno sredstvo za osiguranje uspjeha u sticanju i razvoju ovih vještina u akauzalnoj empatiji koje Ritual Unutrašnjeg Adepta može proizvesti u pojedincu.

Stoga, ovaj preliminarni trening slijedeći Sedmostruku Stazu od Neofita do Spoljnjeg Adepta – iako nije striktno neophodan – se snažno preporučuje, naročito ako Rounwytha nema urođenu empatsku sposobnost.


Razvoj Akauzalnog Mišljenja

Kako je pomenuto u drugom ONA MS-u:

Akauzalno mišljenje je u osnovi poimanje kauzalne, i akauzalne energije, onakvim kakve ove „stvari“ jesu – odnosno iznad svih kauzalnih apstrakcija, i iznad svih kauzalnih simbola, i simbolizma, gdje ti kauzalni simboli uključuju jezik, i riječi i termine koji su dio tog jezika.

Glavno i najefektivnije sredstvo za sticanje i razvoj vještine – Mračne Umjetnosti – Akauzalnog Mišljenja jeste Zvezdana Igra, kako je opisana u Naosu: praktičnom vodiču za postajanje Adeptom.

Preporučuje se da pojedinac počne sa jednostavnom formom Igre – koja se sastoji od samo 27 figura – prije nego konstruiše i počne da igra naprednu formu igre, kako je ona opisana u Naosu. Iako osnove akauzalnog mišljenja mogu biti razvijene redovnim igranjem proste forme, ipak je napredna forma Igre ta koja istinski razvija Mračnu Umjetnost akauzalnog mišljenja.

Na mnogo načina, akauzalno mišljenje se može smatrati razvijenim, i poboljšanim oblikom akauzalne empatije, iako je u suštini to posebna, nova, evoluciona sposobnost koja je nastala iz akauzalne empatije.


Upotreba neksiona za pristup akauzalnom

Kako je opisano u drugom ONA MS-u:

Neksion je posebna veza, ili raskrsnica, između kauzalnog i akauzalnog, i neksioni se, egzoterno, mogu smatrati srodnim „kapijama“ ili otvorima ili „tunelima“ gdje postoji, ili može postojati, tok akauzalne energije (a samim tim i akauzalnih entiteta) iz akauzalnog u naš kauzalni Prostor i kauzalno Vrijeme; putovanje u samo akauzalno; ili voljni, svjesni tok ili uprisutnjenje (putem mračnog čarobnjaštva) akauzalnih energija.

U osnovi, postoje tri glavna tipa neksiona. Prvi je stvarni fizički neksion. Drugi tip neksiona je živo kauzalno biće, poput nas samih. Treći tip neksiona je magijska kreacija: odnosno neka forma u koju je akauzalna energija uprisutnjena ili „kanalisana“ od strane sinisternog Adepta.

Kada je određena količina vještine u akauzalnom mišljenju i akauzalnoj empatiji stečena, Rounwytha može izvesti rituale da otvori, ili kreira, direktan neksion ka akauzalnom, te da tako ili pristupi akauzalnoj energiji, ili uprisutni – dovede u kauzalno – određene Mračne Entitete, određena akauzalna bića, za bilo koju svrhu koju Rounwytha poželi.

Jedan od najednostavnijih rituala za izvesti je „prosti“ Ritual Devet Uglova, bilo u Prirodnoj ili Htonskoj formi.

Mnogo efikasniji – odnosno mnogo moćniji – ritual da se otvori direktan neksion ka akauzalnom je Ceremonija Podsjećanja, sa Žrtvenim Svršetkom, kako je data npr. u Grimoaru Bafomet, Mračne Boginje.
Drugi rituali i sredstva su dati u Grimoaru Bafomet, Mračne Boginje.


Prema Akauzalnom Kontinuumu

Rounwytha će znati kada je došlo kauzalno vrijeme da se pripremi za napredak ka akauzalnom kontinuumu. Stoga će njihove detaljne pripreme za putovanje koje slijedi početi, koje će nad-smrtno putovanje početi na kraju povoljne alhemijske sezone, kada su kauzalni i akauzalni kontinuumi savršeno poravnati da omoguće veći pristup akauzalnom. Povoljni periodi su kada je Mjesec u okultaciji sa (zvijezdom) Dabih, ili je vrlo blizu nje; i kada su Jupiter i Saturn blizu mjeseca koji postaje mlad, u kauzalnom satu prije zore.

Pripreme će otpočeti na početku izabrane alhemijske sezone.

Sam Ritual – kako je opisano u Grimoaru Bafomet, Mračne Boginje – zahtijeva više žrtvi (opfera), koji će biti odabrani prema našim tradicionalnim smjernicama, i biti dovedeni i zatvoreni na mjestu odabranom za najsinisterniji i najradosniji Ritual od svih.


Baphomet sigil
Anton Long
Order Of Nine Angles  

 

Bilješke o terminima

Rounwytha je termin koji se koristi da opiše pojedinca – muškog ili ženskog – koji posjeduje velike vještine u akauzalnoj empatiji i akauzalnom mišljenju. Termin se tradicionalno koristi samo za one, najčešće žene, koji su prirodno darovani ezoternom empatijom prije nego li su takve sposobnosti, racionalno, ili ezoterno shvaćene, pa tako i prije nego su mogle biti razvijene i poboljšane sinisternim tehnikama. Termin se, prema usmenoj tradiciji, koristio za ruralne čarobnice prvobitne (iako ne nužno uvijek mračne) tradicije koja je živjela u određenoj oblasti Engleske.

Termin Rounwytha se sada generalno koristi da opiše čarobnjaka, ili čarobnicu, naše Sinisterne Tradicije koji je stekao/la i razvio/la vještinu u – ili koji posjeduje prirodnu sposobnost i vještinu – i u akauzalnoj empatiji i u akauzalnom mišljenju.

Stoga, iako je svaki Rounwytha po prirodi i treningu sinisterni Adept, svaki sinisterni Adept nije Rounwytha, jer nije svaki sinisterni Adept stekao veliku praktičnu vještinu u akauzalnoj empatiji i akauzalnom mišljenju, ili posjeduje sposobnost (prirodnu ili stečenu) da tako stekne i tako razvije takve vještine. Skoro svaki Rounwytha – prošli i sadašnji – je stekao i/ili razvio svoje vještine poduzimajući dužu formu Rituala Unutrašnjeg Adepta.

Uzimajući u obzir talenat, vještinu i prirodnu sposobnost skoro svakog Rounwythe, za njih nije uvijek nužno – niti je to uslov za njih – da istrajno preduzmu trening slijedeći Sedmostruku Stazu od Neofita do Spoljnjeg Adepta, kako je navedeno u Naosu, koji je trening praktičan put za svakog pojedinca da postane sinisterni Adept.

 

Bilješka o tekstovima

Preporučuje se onima željnim da nauče Mračne Umjetnosti – kako se one praktikuju i uče od ONA – da koriste originalne faksimilne ONA tekstove djela poput Naosa i Grimoara Bafomet, Mračne Boginje.

Faksimilne kopije originialnih kucanih i spiralno povezanih kopija Naosa (koje je ONA prvobitno cirkulisala od 1989 do 1992) su sada široko dostupne, i na Internetu i kod raznih izdavača knjiga. Skoro sva druga  izdanja Naosa sadrže ozbiljne greške i propuste, te se čitaocima savjetuje da ih izbjegavaju.

PDF Internet verzije, i štampane kopije Grimoara Bafomet, Mračne Boginje su sada takođe široko dostupne.


1 Originalno u tekstu: aspiring Rounwytha – u smislu Rounwytha koja teži, stremi. Radi pogodnosti prevoda korišćen je sinonim riječi aspiring – wishful, što znači voljan. – prim.prev.