bannermsg


ONA MSS i Autorska prava

Autorsko pravo je anahronistički koncept. To je protiv duha besplatne/slobodne distribucije i širenja informacija, ideja i koncepata koji su od suštinskog značaja za subverzivne i evolutivne strategije Reda ONA. Osim toga, proizvodnja i distribucija pisanog materijala u obliku štampanih knjiga i brošura više nije glavni način distribucije i širenje pisanog materijala.

Savremena sredstava komunikacije koja su razvijena - kao što je internet - su dozvolila takvu distribucije i rasejavanje i drugim sredstvima. Ipak, proizvodnja štampanih knjiga je i dalje vredan resurs.

ONA nema nikakvih interesa - i nikada nije imala interesa - u pravljenju bilo kakvih profita od prodaje i distribucije ONA MSS, bez obzira da li je to u formi knjige ili na neki drugi način. Iz tog razloga nikada nije bilo tako nešto kao što je "zvanično odobrena" ili "zvanično objavljena" ONA knjiga ili objavljeni artikal. Pojedinci su slobodni da objavljuju i distribuiraju - i, u slučaju štampanog materijala, ili kompilacija u bilo kom medijumu, naplate za - bilo koje i sve ONA materijale, kompilacije ONA materijala, i ONA knjiga, kao što je Deofel Quintet, bez ikakvog prethodnog odobrenje od strane ONA, ili autora poput Antona Long-a. Jedini autentični ONA materijal je onaj koji je reprodukovan - bilo kojim sredstvima - tačno, u smislu teksta i ilustracija (ako ih ima), kao što je prvobitno objavljen i distribuiran od strane ONA (uprkos greškama u kucanju).
Dakle, oni koji objavljuju, distribuiraju ili prodaju ONA materijale ili tekstova kao ONA materijal treba da nastoje da ih reprodukuju precizno, bez izmene ili dopune. U slučaju zbornika ONA materijala, i ONA knjiga, distributeri i izdavači mogu slobodno da dodaju bilo koj umetniči rad ili ilustraciju, ili formu prezentacije, ali oni moraju smatrati neophodnim da je to samo pod uslovom da se učini jasnim da takva umetnička dela ili ilustracije nisu ONA materijali.

U pogledu materijala namenjenih za distribuciju putem elektronskih medijuma sugeriše se da to budu standardni formati, kao što su html, koji se koriste u prednost do posredničkih formata kao što su .doc ili .wpd.

 

Anton Long
ONA
copyleft 114yf