banner

Otkrivanje i spoznaja Satane

Satana, Akauzalni Entiteti i Red Devet UglovaRed Devet Uglova je ezoterno udruženje pojedinaca, i naglasak udruženja je na: 1) praktičnom iskustvu i izazovima (okultnim, egzoternim i nemoralnim) i 2) autoritetu individualnog rasuđivanja.
Stoga, ono što je za ONA bitno jeste razvoj individua, iz njihovog godinama (većinom i decenijama) dugog praktičnog iskustva, ličnog weltanschauunga1: odnosno, otkrivanje sopstvenih odgovora na pitanja koja se tiču njih samih, života, postojanja, Okultnog i prirode Stvarnosti.

Otuda ONA – po našem Labyrinthos Mythologicus-u, našoj filosofiji i praksi, našim tradicijama – samo sugeriše, navodi, inspiriše, smeta, testira, izaziva, provocira, intrigira, zbunjuje, i (u nekim individualnim slučajeva i ako je zatraženo) može ponuditi neko praktično lično vođstvo. Mi takođe ne postavljamo nikakva ograničenja – moralna, zakonska ili kakva druga – pojedincu, niti pripisujemo bilo kakvu moralnu vrijednost metodama, praksama, za koje smatramo da bi mogli voditi znanju, uvidu, otkriću, samorazvoju te tako ni odgovorima na pitanja koja se tiču života, postojanja, Okultnog i prirode Stvarnosti. Zapravo, mi izričito ohrabrujemo nemoralna iskustva, jeres i kršenje zakona.

Stoga, u specifičnim stvarima – poput prirode i stvarnosti bića opisanog egzoternim imenom Satana, i prirode i stvarnosti onog što smo mi označili kao akauzalni entiteti – mi očekujemo da pojedinci sami dođu do sopstvenih zaključaka, zasnovanih na njihovom ličnom praktičnom iskustvu i učenju, pošto ne posjedujemo dogmu o takvim stvarima, nismo ortodoksni i svakako ne tvrdimo da posjedujemo istinu ili sve odgovore, a posebno nikad ne tvrdimo da posjedujemo neku vrstu apsolutnog autoriteta: dijaboličnog, nadličnog, otkrovenjskog ili kakvog god. Naš autoritet, takav kakav je, proističe i manifestvuje se u akumuliranom pojedinačnom pathei mathosu, iskustvu i učenju naših članova.

Ono što mi tvrdimo jeste da naš praktični način djeluje u smislu podsticanja i stvaranja određenog tipa individue i u smislu pomaganja tim pojedincima da razviju određenu mudrost i uvid, kako Okultnu tako i drugu.


Shvatanje Satane i Akauzalnih Entiteta

U pogledu Satane i akauzalnih entiteta, naša tradicija – naš akumulirani pojedinačni pathei-mathos – sugeriše da postoje dva moguća načina poimanja tih bića/entiteta, i da jedno od tih shvatanja može jedino biti spoznato od strane onih pojedinaca koji se zaista upuste praktičnu Okultnu aktivnost određenog tipa. Nakon što su tako otkrili i iskusili ovo određeno shvatanje, tek su tada i samo tada (po našem gledištu) oni u poziciji da donesu informisani i lični sud o tome koji bi od dva sugerisana gledišta, po njihovom mišljenju, mogao biti validno shvatanje stvarnosti.

Ova dva načina shvatanja takvih entiteta su:

(1) Prvi način shvatanja je taj da Satana i takvi entieti imaju svoje porijeklo, svoje postojanje, svoju stvarnost u našoj ljudskoj svijesti/nesvjesnom/mašti tako da su oni zapravo simboli/arhetipovi, sa Satanom kao arhetipom npr. jeresi, pobune, haosa, adversarijalnog konflikta, i/ili sa nama pojedincima kao satanom, pa tako jeretičkim, buntovničkim, protivničkim i nemoralnim. [1]

Ovaj vid shvatanja takvih entiteta – iako uzima u obzir Okultne misterije i čak (donekle) čarobnjaštvo – je onaj koji zavisi od Stvarnosti kako je zamišljena i kako je shvaćena od Phainomenona2 po onom što nam je očevidno putem naših čula i onom što zaključujemo kauzalnim sredstvima (putem npr. matematike, i eksperimentalne nauke) iz takvog Phainomenona. U ovoj stvarnosti, čarobnjaštvo je najčešće shvaćeno kao efekat ili efekti ljudske volje, bilo individualne (kao u hermetičkoj magici) ili kolektivne (kao u ceremonijalnoj magici).

U ovom određenom shvatanju, Satanizam je zamišljen od ONA kao Okultna suparnička (adversarijalna) praksa, kao pojedinačna i grupna pobuna, kao jeres, kao jedan način egzeatičnog življenja, i kao kauzalna forma za Uprisutnjenje/Iskustvo Mraka u ovom tekućem, još uvijek Nazarećanski inficiranom Eonu. Ovdje, Satana može biti otkriven unutar nas, i unutar drugih; i shvaćen kao dio naše prirode kao ljudskih bića.

U ovom vidu, Satana nema ultimativnu moć ili vlast nad nama, pošto su takva moć i takva vlast, budući da se smatraju satanističkim, zamišljeni kao da su unutar nas ili kao da ih možemo steći našim razvojem i oslobađanjem kao individualaca.

(2) Drugi vid shvatanja je taj da su Satana i takvi entiteti stvarni tipovi bića (akauzalnog života/energije) u postavljenom akauzalnom kontinuumu, koji je akauzalni kontinuum sasvim drugačiji od kauzalne pojavne ravni opisane takvim naukama kao što su fizika i astronomija, i koja su akauzalna bića sasvim drugačija od svih oblika života koje poznajemo i koje smo iskusili kroz Phainomenon ili koja su shvaćena od kauzalnih nauka poput biologije. [2]

Ovaj način shvatanja je stoga onaj koji postavlja/sugeriše Stvarnost akauzalnog Univerzuma, iznad/odvojeno od kauzalnog univerzuma Phainomenon-a (i fizičkih galaksija, zvijezda i planeta) i takođe i akauzalnih bića koja žive u ovom čudnom bezprostornom, bezvremenskom akauzalnom univerzumu, sa Kosmosom kao totalitetom kauzalnih i akauzalnih univerzuma.

Ovo shvatanje je ono u kom je Satana jedan entitet određene akauzalne vrste, i za kojeg se kaže (po tradiciji) da je bio uprisutnjen/manifestvovan na Zemlji (putem neksiona ili neksionā) u našoj istorijskoj prošlosti, za koje je biće egzoterno imenovano kao Satana rečeno da je, kad je manifestvovano u kauzalnom, sposobno da mijenja oblik, te da može preuzeti ljudski i druge oblike.

U ovom određenom shvatanju, Satanizam je zamišljen od ONA kao praksa i način života onih koji jesu, ili koji teže da budu, prijatelji bilo akauzalnom entitetu sa sposobnošću izmjene oblika znanom po kauzalnom imenu „satana“ ili prijatelji drugih akauzalnih bića sličnih ovom Satani. Ovdje, po ovom shvatanju, rečeno je da ovaj entitet Satana – i slični akauzalni entiteti – mogu biti otkriveni/“kontaktirani“/spoznati putem različitih rituala i metoda; te da je jedan način kultivisanja takvog prijateljstva praćenje naše tradicionalne Sedmostruke Staze kako je opisana u Naosu i u tekstovima poput Crne Knjige Satane i Grimoaru Bafomet. [3]

U ovom vidu, Satana – i neki drugi akauzalni entiteti – su shvaćeni kao bića mnogo moćnija od nas, i bića koja mi kao ljudi ne možemo (čak ni Okultnim sredstvima) kontrolisati.

Individualno prosuđivanje i Privid Suprotnosti

ONA stoga ima dva shvatanja Satane, te tako i dva tipa satanizma, tako da su pojedinci slobodni da izaberu i koriste i iskuse koji od ovih satanizama oni žele ili za koji vjeruju da može biti koristan.

Jer takva upotreba i iskustvo, oba (satanizma – prim.prev.), je prema našoj tradiciji sredstvo kojim svaki pojedinac može odlučiti za koji – ili nijedan, ili za oba – od ovih satanizama im njihovo rasuđivanje kazuje da predstavlja bolje razumijevanje njih samih, Satane i Stvarnosti. Takođe oni postaju – ili mogu postati – svjesni ezoterne suštine koja je postala skrivena kauzalnim apstrakcijama ili čak imenovanjem [4], i koja je svjesnost suprotnosti kao privida, a ne kao Stvarnosti.

Otuda jedan razlog zašto je ONA – ezoterno znana i cijenjena – udruženje sinisterno-numinoznih emanacija, i zašto (naravno) nastavljamo da ljutimo, provociramo, intrigiramo i zbunjujemo mnoge Okultiste (posebno mnoge koji se opisuju kao Satanisti) i zašto mi nastavljamo da podstičemo i inspirišemo druge našim testovima, izazovima i misterijama.


Anton Long
Order of Nine Angles
122 Year of Fayen

Bilješke:
[1] Pogledajte, na primjer, tekst ONA „The Geryne of Satan

[2] Kratak pregled akauzalnog je dat u ONA tekstu „Ontologija i Teologija Tradicionalnog Satanizma

[3] Kontraverzno, mi doživljavamo Bafomet kao Mračnu Boginju, entitet – damu – kojoj su prinošene i kojoj se prinose ljudske žrtve. Ona je nevjesta i majka Satane.

[4] Koje imenovanje uključuje „satanu“. O ovom problemu kako imena zamagljuju, pogledajte ONA tekst „Denotatum – Ezoterni Problem sa Imenima^^^
Priznanje

Riječi/Forme: Ovaj članak ima svoje porijeklo u privatnoj prepisci (tokom 2011) sa nekim ko živi u Africi, koji je, nakon što se upoznavao sa ONA u periodu od preko decenije, tražio razjašnjenje određenih ezoternih stvari u vezi sa ONA tradicijom, a jedno od tih pitanja se odnosilo na Satanu.

1 njemački – weltanschauung - ideologija, pogled na svijet
2 starogrčki φαινόμενον – fenomen, privid stvari i stvarnosti. U datom kontekstu se odnosi na pojavnost i pojavni svijet.