banner

ONA sigil


Kratak Vodič u Ezotričnu Filozofiju Reda Devet UglovaONA ima svoju, jedinstvenu, ezoteričnu Filozofiju i svoj, jedinstven i sinisteran, Način Života- gdje Način Života može biti smatran praksom ONA, ili načinom na koji ONA individua živi i oplemenjuje naš sinisterni način života i kako oni postaju, su od ili pripadaju ONA.

Ezoterična Filozofija ONA


Ezoterična Filozofija ONA je poznata pod više naziva,medju kojima su Mračna Tradicija, Sinisterna tradicija i Sinisterni Put, a osnovni principi ove ezoterične Filozofije su:

(1) da se  Kosmos sastoji od kauzalnog kontinuuma (kauzalnog Univerzuma) i akauzalnog kontinuuma (akauzalni Univerzum), sa živim bićima, različitim vrstama, koji postoje i u kauzalnom i akauzalnom kontinuumu;
(2) da postoje dva tipa kauzalnih bića(živih i neživih)koja se razlikuju po tome da li ili ne ovi tipovi kauzalnih bica posjeduju,ili manifestuju ono što se naziva akauzalnom energijom;
(3) ta akauzalna energija- iz akauzalnog kontinuuma – je ono što animira sav život u kauzalnom kontinuumu;
(4) da sva živa bića u kauzalnom kontinuumu jesu nexion – povezanost – izmedju kauzalnog i akauzalnog;
(5) što je kompleksniji i više organizovan kauzalni život,to je više akauzalne energije prisutno u tom životu;
(6) naša svijest,kao ljudskih bića, je sredstvo kojim možemo da pristupimo nexionu koji smo mi za akauzalno, i sredstvo kojim možemo formirati, ili obrazovati, našu sopstvenu akauzalnu energiju;
(7) mi posjedujemo sposobnost- način i sredstvo- da zadobijemo za sebe više akauzalne energije, da razvijemo i tako povećamo sopstvenu akauzalnu energiju , a time i prevazidjemo, da bi živjeli u akauzalnom kontinuumu.

Stoga, Mračna Tradicija ONA ima svoju ontologiju, svoju teoriju etike, svoju epistemiologiju i svoju praksu, koja potiče iz ontologije kauzalnog i akauzalnog, i čini našu prirodu kao živih bića, koja je od nas kao nexiona  ka akauzalnom kontinuumu.


Priroda Kauzalnog i Akauzalnog

(1) Kauzalni, ili pojavni, ili fizički univerzum može biti opisan – ili predstavljen – tridimenzionalnom kauzalnom geometrijom kauzalnog Prostora i jednom dimenzijom lineranog kauzalnog Vremena

(2) akauzalni univerzum može biti opisan – ili predstavljen akauzalnim Prostorom n akauzalnih dimenzija i akauzalnim, nelinearnim, Vremenom n dimenzija, gdje je n trenutno nepoznat ali je veći od tri i manji od ili jednak beskonačnosti

Kauzalni univerzum je oblast kauzalne materije/energije, a akauzalni univerzum je oblast akauzalne materije/energije.

Kuzalni univerzum je trenutno opisan od strane kauzalnih nauka kao što su Fizika, Hemija i Astronomija. Akauzalni univerzum moze biti opisan od strane nove nauke zasnovane na novoj Fizici akauzalne energije i tako novom akauzalnom geometrijom, zasnovanom na novom akauzalnom metričkom Prostor-Vremenu n akauzalnih dimenzija i akauzalnom Vremenu takodje n dimenzija.

Pored toga, nexioni ka akauzalnom, iz našeg sopstvenog kauzalnog Univerzuma, su dva tipa: (1) fizički nexioni, gdje se posebni region ili mjesto u kauzalnom Prostor – Vremenu ukrštaju ili su pridruženi ili udruženi sa akauzalnim Prostor- Vremenom; i (2) živi (organski) nexioni, u koje se akauzalna energija iz akauzalnog manifestuje i na taj način animira živo, kauzalno biće.

Na taj način, Ezoterična Filozofija ONA, sa konvencionalne tačke gledišta, je nova i racionalna filozofija.


Ezoterična praksa ONA

U suštini, naša praksa se sastoji od:

1) Sinisternih ( ratničkih ) Plemena- onih koji direktno žive i direktno prezentuju naš Sinisterni Način Života;
2) Tradicionalnih Nexiona – sačinjenih od onih koji prate Sedmostruku Sinisternu Stazu na tradicionalan način LHP tragača, putem Rituala Stepena , „Insight role “ i praktikovanja LHP magike
3) Sinisterne Empate ( od kojih je Rounwytha primjer) i ezoteričnih naučnika koji proučavaju i tragaju za akauzalnim znanjem

Naš najosnovniji i najdugoročniji praktični ciljevi jesu stvoriti potpuno novu, bolje razvijenu ljudsku vrstu, i da ta vrsta istraži i kolonizuje naš sopstveni zvjezdani sistem,i   drugih, Galaksija- i na taj način stvore Mračnu Galaktičku Imperiju. Ovo će takodje  zahtijevati razvoj nove akauzalne tehnologije, zasnovane na Fizici akauzalnih energija.

Štaviše, mi vidimo slom, destrukciju i zamjenu svih postojećih i svjetovnih  društava – od strane naših progresivnih društava zasnovanih na našim novim ratničkim plemenima – kao neophodan uvod za ove naše Galaktičke ciljeve.

Tako, neposredni i centralni ciljevi našeg sinisternog Načina Života su:

(1) da upotrijebimo našu Mračnu Tradiciju da bi stvorili sinisterne Adepte tokom dužeg perioda kauzalnog Vremena , poboljšamo i pomognemo stvaranje  te nove, naprednije, ljudske vrste čiji se pravi Sinisterni Adepti mogu smatrati fenotipom

(2) da upotrijebimo sinisternu dijalektiku (a time i Aeonsku Magiku i prave Sinisterne Umjetnosti) da poboljšamo i pomognemo  i učinimo mogućim potpuno nove tipove duštava za ljudska bića, sa ovim društvima zasnovanim na novim plemenima i plemenskom načinu života gdje je jedini zakon onaj naših Mračnih Ratnika, koji je zakon Sinisternog Numena (pogledati Dodatak 1)

(3) da poboljšamo,ohrabrimo, i dovedemo – od strane oba,  praktičnog i ezoteričnog značenja (kao što su subverzija, revolucija i Mračno Čarobnjaštvo) – do sloma i pada postojećih društava, i tako zamijenimo tiraniju nacija i Država i njihovih impersonalnih vlada, našim plemenskim društvima i našim Zakonom Sinisternog-Numena


Ezoterična etika ONA

Etika ONA je zasnovana na aksiomu kojim se lična čast – onu što znamo kao takvu, ili je takvom nazivamo, ličnom čašću - izražava našu pravu prirodu kao ljudskih bića sposobnih za svjesno unapređenje nas samih i Kosmosa. Tako, Lična čast – manifestovana u našem Zakonu Sinisternog Numena – je sredstvo za pristup akauzalnoj energiji i sredstvo da  promijeni i razvije nas same na prirodan način dosledan našoj pravoj prirodi i svrsi, čija priroda i svrha jesu poznavanje našeg virda, prezentovanje našeg virda ; učestvovanje i uzimanje udjela u našoj sopstvenoj evoluciji , a tako i samog Kosmosa.

Sva evolucija i svjesna i nesvjesna je mračno numinozna; to jest, posjeduje ili manifestuje akauzalnu energiju na određen način, i ličnu čast, definisanu kao i manifestovanu kao u našem Zakonu Sinisternog-Numena, i ta evolucija jeste praktična, voljna i evolutivna, predstava akauzalne energije.

Naš Zakon Sinisternog-Numena je vodič za naše individualno osobno ponašanje, i naš vodič kako se ophodimo, i kako se trebamo ophoditi, prema drugima. On određuje naš tip zakona, i prirodu naše pravde, kao što manifestira prirodu, karakter, onih koji su od naše vrste: Mračni Ratnici, onaj koji živi, ako je potrebno i umire, po Zakonu Sinisternog-Numena (vidi fusnotu 1).

Dalje, naš Zakon Sinisternog-Numena je manifestovan – napravljen realnim i praktičnim, posredstvom naših sinisternih ratničkih plemena, putem tih plemena koja mozemo spoznati, i živjeti naš vird: to jest (1)  mogućnost da spoznamo našu pravu prirodu, kao ljudskih bića sposobnih za svjesno učestvovanje u našoj evoluciji a time i Kosmosa, i (2) da aktivno učestvujemo u našoj evoluciji a time i Kosmosa. (pogledaj Dodatak 2)


Ezoterična epistemologija ONA

Epistemologija Ezoterične Filozofije ONA tvrdi da postoje dva različita tipa znanja – kauzalno i akauzalno- i to:

A) znanje o kauzalnom kontunuumu moze biti stečeno putem kauzalne Nauke koja je zasnovana na sledećim temeljima:


(i) kauzalni univerzum postoji nezavisno od nas i naše svijesti, a tako i  nezavisno od naših osjeta (čula); (ii) naše ograničeno razumijevanje ovog kauzalnog „spoljašnjeg svijeta“ zavisi većim dijelom od naših čula – to jeste , od onog što možemo vidjeti, čuti ili dotaći;  to jeste, od onoga što možemo posmatrati ili saznati  putem naših čula i praktičnih naučnih eksperimenata; (iii) logičan argument ili razlog je osnovno sredstvo za spoznaju i razumijevanje o ovom „spoljnjem svijetu“; (iv) kosmos je, sam po sebi razumnim redom potčinjen racionalnim zakonima; (v) u konkurentskim objašnjenjima dogadjaja ili opservacija , najjednostavnije i najlogičnije objašnjenje je ono koje treba biti preferirano.

 

B) znanje o akauzalnom kontinuumu može biti stečeno putem: (i) razvoja nove Nauke o akauzalnoj Fizici, zasnovanoj na razumijevanju akauzalne energije; (ii) razvojem i evolucijom naših latentnih sposobnosti, kao što je mračna empatija; (iii) spoznajom i interakcijom sa, takvim akauzalnim, živim, bićima koja se mogu manifestovati – ili koja ezoterična tradicija tvrdi da  su bila manifestovana – u našem kauzalnom kontinuumu; (iv) posredstvom takvih stvari kao što je razvoj nove i akauzalne tehnologije, a tako i  putem istraživanja carstava akauzalnog.

Sa stanovišta naše ezoterične epistemologije:

1) Kauzalno znanje proizilazi iz kauzalno zasnovanih racionalnih Filozofija i kauzalnih nauka kao što je Fizika, i ovaj tip znanja je suštinski zasnovan na fizičkom uzrok-posledica (u slučaju kauzalnih Nauka) ili apstraktnom uzrok-posledica (u slučaju kauzalnih Filozofija)

Otuda, tip kauzalnog znanja koje je briga tradicionalne epistemiologije, je ograničen, i potiče iz postavljanja kauzalnih apstrakcija, a onda projektovanjem ovih apstrakcija na stvar (na kauzalna bića živa i neživa). To jeste, ovaj tip kauzalnog znanja označava stvari i kauzalna bića putem takvih kauzalnih apstrakcija. U tom slučaju postoji pretpostavka o znanju, i/ili o razumijevanom ili o razumijevanju, takve stvari i takvih kauzalnih bića.
(pogledaj fusnotu 2)

Sa stanovišta Ezoterične Filozofije ONA, greška svih konvencionalnih Filozofija je što primjenjuju, ili pokušavaju da primjene, čisto kauzalnu percepciju – zasnovanu na linearnom uzrok-posledica – i beživotnu kauzalnu apstrakciju, na živa bića, kao što smo mi. Ovaj kauzalni tip znanja je tako, ne-numinozan (to jeste, podijeljen ili u nedostatku akauzalne energije).

2) Akauzalno znanje proizilazi iz (i) poimanja akauzalne suštine živih kauzalnih bića; (ii) proučavanja prirode akauzalne energije, i prirode akauzalnog Univerzuma samog po sebi pomoću razvijanja novih akauzalnih nauka i tehnologija; (iii) poimanja i saznavanja (interakcijom sa) tih živih akauzalnih bića kojih smo trenutno svjesni, ili možemo postati svjesni u našem trenutnom stanju ljudske evolucije.

Akauzalna suština- akauzalna energija- živih kauzalnih bića moze biti razumijevana, od strane nas živih bića, putem naših latentnih sposobnosti kao što je ona koju nazivamo mračnom (ili sinisternom) empatijom.

Naše tradicionalne ezoterične Mračne Umjetnosti su sredstva pomoću kojih možemo saznati ili imati interakciju sa, takvim akauzalnim, živim bićima koja se mogu manifestovati – ili za koja ezoterična tradicija tvrdi da su se manifestovala- u našem kauzalnom kontinuumu.

Naša evolucija, kao živih bića – u smislu svjesnosti, razumijevanja i znanja- rezultira iz akauzalne energije, i iz našeg pristupa takvim akauzalnim energijama na određene načine.

Sa stanovišta Ezoterične Filozofije ONA, te stvari, i/ili te kreacije naših kauzalnih Umjetnosti – kao što je muzika- za koje osjećamo da su ili za koje možemo znati da su numinozne, su samo predstavljanje akauzalne energije putem nexiona, i tako mogu biti smatrane za jedan vid nagovještaja akauzalnog- Života tamo, i same prirode akauzalnog kontinuuma. To jeste, takva  numinoza djela konvencionalnih Umjetnosti  su često bila sredstva kojima: (1) neka ljudska bića (kroz njihove umjetničke kreacije ili kroz njihov performans takve kreacije, njihove sopstvene, ili tuđe)  mogu pristupiti i prezentovati neku akauzalnu energiju; i (2) oni na koje utiče takvo numinozno djelo Umjetnosti postignu ili mogu postići neki nagovještaj akauzalnog. Ovo se takođe primjenjuje na istinski rad Mračnog Čarobnjaštva.


Takvi smo kakvi smo

Ezoterična Filozofija ONA je jednostavno- sredstvo; efikasan i praktičan način da promijeni, razvije naša društva i nas same; da manifestuje i prezentuje, naš vird-  to jeste da se sazna, prihvati, živi, naš ispravan i prirodan odnos sa Kosmosom, sa oba, kauzalnim Univerzumom i akauzalnim Univerzumom, i živim bićima koja postoje u njima. Ovaj naš vird je najočiglednije manifestovan, na praktičan način, kroz naša sinisterna plemena i Zakon Sinisternog Numena.

ONA nije zainteresovana za politeizam, za preobraćaj drugih, ili za pokušaj ubjeđivanja drugih – kroz argument ili raspravu ili borbom protiv iskrivljenih mišljenja i laži povodom nas- kako bi se usvojio naš sinisterni Način Života. Mi smo takvi kakvi jesmo, predstavljajući kao što i radimo, specifičan novi tip, novu vrstu, ljudskih bića, specifičnih novih plemenskih porodica ljudskih bića koje se šire. Naš Način jeste praktičan način djelanja, i življenja mračno-numinoznog Načina Života;  povećanja naših brojeva kroz uspjeh naših plemena, kroz privlačenje drugih, od naše vrste, ka nama, i putem inspirisanja drugih našim primjerom, putem našeg uspjeha.

 

Order Of Nine Angles
Year of Fayen 121

 

Fusnote:

(1) Jedna tajna našeg mračno-numinoznog virda jeste da naš smrtni, kauzalni život, nije kraj, već samo početak, i da, ako živimo i umremo na ispravan način, eventualno možemo dostići za same sebe život u akauzalnoj sferi. Naš Zakon Sinisternog Numena je najpraktičniji način za nas da to uradimo, da to postignemo, jer ovaj Zakon je manifestacija, prikaz akauzalne energije, i živjeći u skladu sa ovim Zakonom mi pristupamo većoj količini akauzalne energije u nama, a tako i razvijamo i povećavamo našu vrstu akauzalne energije.

Akauzalna energija- ona koja nas animira i čini nas živima, omogućava i uzrokuje našu evoluciju- ne može po svojoj prirodi biti uništena u kauzalnom kontinuumu. Može samo biti prezentovana u organskim, kauzalnim (živim) bićima, ili može biti raspšena u tankom sloju , preko kauzalnog Vremena, u kauzalnom sve dok ne bude re-prezentovana u nešto, ili dok se ne vrati u akauzalni kontinuum putem nečega.

Takvo postignuto akauzalno postojanje je, za nas – po samoj prirodi akauzalnog- bezvremeno, vječno i ne podliježe organskom procesu raspadanja koji je sastavni dio svih kauzalnih postojećih života.

Kako je navedeno u dva druga ONA MSS-a :

Sama svrha i značenje našeg individualnog, kauzalnog- smrtnog – života jeste napredak, razvijanje, ka akauzalnom, i da ovo, na osnovu realnosti akauzalnog samog po sebi, znači i podrazumijeva novi tip sinisternog postojanja, novu vrstu bića, sa akauzalnim postojanjem koje biva pomjereno daleko od – i potpuno drugačije u odnosu na- neku i svaku reprezentaciju Starog Eona, i Okultnu i ne-Okultnu i „religioznu“. Na taj način  vidimo našu dugoročnu ljudsku, socijalnu i ličnu evoluciju, kao dovodjenje - u – biće novi tip sinisternog življenja, u kauzalnom – na ovoj planeti, i drugdje, ali i kao sredstvo za nas, kao individue nove sinisterne kauzalne vrste, za življenje i u kauzalnom i u akauzalnom Univerzumu, dok živimo kao smrtnici, i da prevaziđemo naše smrtno, kauzalno „umiranje“, i živimo kao akauzalna bića, gdje  akauzalno biće može biti trenutno shvaćeno, i bivano je shvatano u prošlosti, kao besmrtno sinisterno biće.

Na taj način znamo, i osjećamo - da je smrt sama po sebi irelevantna, da je iluzija, samo kraj uzročno- posledičnog postojanja, i da je ono što činimo sa mogućnostima koje ovaj, kauzalni život može da ponudi, jedino važno. Tako, mi se ne pribojavamo smrti, i umjesto da joj prkosimo, baš kao što težimo da prkosimo sebi – onome što jesmo, sada i baš kao što težimo da prkosimo svjetovnjacima, i svim kauzalnim restrikcijama i formama koje su stvorili ne bi li učinili da se osjećaju sigurno i bezbijedno, i zadovoljno svojim svjetovnim, ne-etničkim, tek kauzalnim a time i ne-numinoznim postojanjem.


(2) U osnovi, kauzalna apstrakcija jeste postavljanje neke „savršene“ ili „idealne“ forme nečega , i/ili fabrikovanje neke kategorije u okviru koje je za nešto  rečeno „da joj pripada ili je dio nje“.

Tako, stvari – bića u kauzalnom – su dodjeljena, ili klasifikovana prema nekoj apstraktnoj kategoriji, ili nekom apstraktnom tipu, i/ili upoređivana sa nekom apstraktnom ili idealnom/ savršenom formom.

Takve kategorije, i takve apstraktne idealne forme, su često pogrešno upotrijebljene da bi osudile nešto (uključujući, na primjer, neku živu osobu).

Tako, ne postoji direktno, a time zasigurno ni akauzalno- znanje o stvarima ili o živim ljudskim bićima, jer ta bića postoje u njihovoj kosmičkoj suštini i prema njihovom virdu, prema razumjevanju da je takva tradicionalna epistemiologija jedino linearno, kauzalno, iskrivljeno i/ili iluzorno znanje o nametnutim, projektovanim, osrednjim, pogrješivim (često promjenjivim), apstrakcijama i kategorijama.

U suprotnosti sa tim, epistemiologija Ezoterične Filozofije ONA, dozvoljava i predstavlja sredstvo za dobijanje Kosmičkog (numinoznog, virdosnog, ezoteričnog) znanja, zasnovanog kao što ovo numinozno, Kosmičko znanje jeste, na kombinaciji racionalnih, kauzalnih Nauka i akauzalnog znanja dobijenog putem stvari kao što su akauzalne Nauke, akauzalna – empatija i razvoju i evoluciji nas samih i naših sposobnosti.
Dodatak I

Zakon Sinisternog-Numena

Čast, prema tome kako je shvaćena i definisana od strane sinisternog numena, jeste specifičan kod ličnog ponašanja i ophođenja, i praktično sredstvo uz pomoć koga možemo živjeti na razvijeni način, dosledni sinisternoj perspektivi i ciljevima našeg Sinisternog Puta. Tako, lična čast jeste način na koji sebe možemo promijeniti i kontrolisati.

Čast ne samo da definiše naše lično ponašanje, i nameće nam određene dužnosti i obaveze, već nas takođe definiše kao individue- to jeste, ona je esencijalni dio našeg identiteta, kao pojedinaca koji žive prema Zakonu Sinisternog- Numena, i njome se razlikujemo od svjetovnjaka, od svih onih koji nisu- jedni- od- nas, koji ne pripadaju našoj vrsti. Čast je to što zbližava naša plemena, što čini i obilježava naš način življenja.

Za nas, naša čast nam je važnija od naših života, ona jeste naša želja da živimo, ako je neophodno da umremo za nju, i zbog naše časti koja nas čini jakima, neustrašivima i omogućava nam da živimo na višem nivou nego bilo koji svjetovnjak. Jer kroz čast, kroz našu neustrašivost, naš prezir smrtničke smrti dolazimo do uzdizanja u samom životu.

Naša čast znači da smo mi žestoko odani našoj vrsti, onima koji, kao i mi, žive prema časti i spremni su da umru za nju. Naša čast znači da smo mi oprezni, i ne vjerujemo, često i preziremo, sve one koji nisu kao mi, od naše neustrašive, mračne, ratničke vrste.

Naša časna dužnost, kao individua koje žive po Zakonu Sinisternog Numena, jeste da budemo spremni, voljni, sposobni da se branimo, u bilo kojoj situaciji, i da budemo spremni da upotrijebimo smrtonosnu silu kako bi se odbranili.

Naša časna dužnost, kao individua koje žive po Zakonu Sinisternog Numena, jeste da budemo odani, i da branimo našu vrstu, da izvršavamo našu dužnost, čak do smrti, prema onome kome smo se zakleli na ličnu odanost.

Naša obaveza kao individua koje žive po Zakonu Sinisternog Numena, jeste da težimo da se svetimo ako je potrebno do smrti, bilo kom ko se odnosi sa nedostatkom časti prema nama ili prema onima kojima smo se zakleli na ličnu odanost.

Naša obaveza kao individua koje žive po Zakonu Sinisternog Numena, jeste da se nikada svojevoljno ne potčinimo nekom svjetovnjaku; da radije umremo prije nego se predamo njima, da radije umremo nego da budemo obeščašćeni i poniženi od njihove strane.

Naša obaveza kao individua koje žive po Zakonu Sinisternog Numena, jeste da nikada ne vjerujemo zakletvi ili jemstvu na lojalnost, ili nekom obećanju datom od strane bilo kog svjetovnjaka; i da budemo na oprezu prema njima sve vrijeme.

Naša časna dužnost, kao individua koje žive po Zakonu Sinisternog Numena, jeste da riješimo naše ozbiljne razmirice, među nama, ili suđenjem ili bitkom, ili duelom koji će uključiti smrtonosno oružje; i da izazovemo na duel bilo koga- svjetovnjaka ili nekog od naše vrste, ko omalovažava našu čast ili nas nepošteno optužuje.

Naša časna dužnost, kao individua koje žive po Zakonu Sinisternog Numena, jeste da riješimo naše neozbiljne razmirice između nas, tako što će muškarac ili žena od časti, koja je među nama, i visoko je cjenjena zbog svoje časti i časnih djela, presuditi i odlučiti umjesto nas, i da časno prihvatimo, bez pitanja, i pridržavamo se te odluke.

Naša časna dužnost, kao individua koje žive po Zakonu Sinisternog Numena, jeste da uvijek održimo datu riječ, jednom kada smo dali časnu riječ, jer je prekršavanje riječi nečasan, kukavički i svjetovan potez.

Naša časna dužnost, kao individua koje žive po Zakonu Sinisternog Numena, jeste da se ponašamo časno u svim našim odnosima sa našom vrstom, da se trudimo da budemo pošteni i ljubazni prema onima od naše vrste.

Naša obaveza kao individua koje žive po Zakonu Sinisternog Numena, jeste da se vjenčavamo jedino sa onima od naše vrste koji, kao i mi, žive časno i spremni su da umru da bi tu čast sačuvali.

Naša časna dužnost Dreka, kao drekanskih individua koje žive u skladu sa Zakonom Sinisternog Numena znači da zakletva na odanost ili vijernost, jednom položena od strane časnog muškarca ili žene („Zaklinjem se čašću da ću...“) može biti raskinuta jedino ili putem: 1. Zahtjeva od strane muškarca ili žene koji su položili zakletvu, upućenog osobi kojoj su se zakleli, da ih razriješi zakletve i pristankom te osobe na razrješenje; ili 2. Smrti osobe kojoj je zakletva data. Sve drugo je nečasan i svjetovan potez.
Dodatak II

Sinisterna Plemena i Tiranija Države
Kratka Objava


Naš vird – naša prava priroda, kao ljudskih bića sposobnih da svjesno učestvuju u našoj sopstvenoj evoluciji, i evoluciji Kosmosa – je najočiglednija manifestacija, na praktičan način, kroz naša sinisterna ratnička plemena i naš Zakon Sinisternog Numena. Dalje, ako poznajemo, i razumijemo naš vird, postajemo, jesmo određeni novi tip ljudskh bića – prilično drugačiji od svjetovnjaka. U suštini, postajemo Mračni Ratnici, koji žive i ako je neophodno umiru za Zakon Sinisternog Numena.

Naša sinisterna plemena su praktična, mračno – numinozna, evolucija prirodnog plemenskog instikta koji živi, i živio je u nama, i naš plemenski instikt (do sad najčešće nesvjesno) je učinio mogućom našu evoluciju, kao ljudskih bića. To jeste, sinisterna plemena ONA jesu sredstvo kojim možemo da pristupimo i povećamo našu akauzalnu energiju, kao pojedinaca, i učestvujemo u našoj, i evoluciji Kosmosa. Da to učinimo – da spoznamo i živimo naš vird – znači da živimo u simbiotičkoj vezi sa ostalima od naše vrste, da uravnotežimo našu jedinstvenu individualnost sa našom potrebnom, prirodnom i numinoznom (to jeste, časnom) kooperacijom sa ostalima od naše vrste. Jer takva časna (numinozna) kooperacija sa drugima od naše vrste (u okviru naše plemenske porodice) jeste ono što predstavlja i dozvoljava našem individualnom virdu da bude razvijen.

U direktnoj suprotnosti sa našim virdom je moderna Tiranija Države, koja je ne-numinozna i de-evolutivna po svojoj prirodi, svrsi i namjeri. Jer Država oduzima naše prirodno pravo lične časti, i prirodni i evolutivni način življenja koji je plemenski, i zamjenjuje čast impersonalnim, beživotnim, apstraktnim „zakonom“, i zamjenjuje plemena impersonalnim, beživotnim, apstraktnim Državama i nacijama, koje su – uprkos iluziji i izigravanju demokratije od strane takve Države – sve vođene oligarhijom, za dobrobit, bogastvo i privilegije oligarhije.

Umjesto prirodnog i ličnog znanja – akauzalnog znanja – naših plemenskih (proširenih) porodica, tu je impersonalno, kauzalno, beživotno „znanje“ o našem mjestu kao nekog mehanizovanog „građanina“ Države ili nacije. Umjesto prirodne odanosti prema i brige od i prema, našoj plemenskoj porodici zasnovane na ličnom, numinoznom znanju i odanosti – tu je podjela nas u izolovane – ne-numinozne i de-evolutivne porodične jedinice, koje su zavisne od zelenašenja, u kojima nam je data svrha da se mučimo za Državu, u ime Države, ili za nas same ili naše pojedinačne izolovane porodične jedinice, i toj Državi mi treba da platimo, za sve naše radničke živote, obavezne takse koje nas čine robovima plata ili dnevnica, skoro uvijek do guše u dugovima.

Umjesto našeg prirodnog, zdravog evolutivnog ratničkog načina života – zasnovanog na plemenskom načinu života i zakonu lične časti – Država nas lišava numinoznih značenja, virda, i obezbjeđuje nam jedino de-evolutivne ciljeve. Umjesto slave Galaktičke Imperije, i obećanja o ratnički dobijenom akauzalnom postojanju, tiranija Države nas potkrjepljuje samo kauzalnim iluzijama, apstrakcijama i beznačajnim „nagradama“, kako bi ostali ukroćene, pripitomljene životinje plaćajući naše takse i podređujući se njihovim nečasnim izvršnim organima, siledžijama koje oni nazivaju „redom i zakonom“.

Time smo mi, zbog naše prirode, našeg virda, nasilno, neumoljivo i na bilo koji praktičan način, u suprotnosti sa državom i njenom de-evolutivnom samodovoljnom tiranijom.  
Izabrano Daljnje Štivo

 

Značenje Devet Kuteva / The Meaning of The Nine Angles (A Collection of Texts, Parts One and Two) 

Često Postavljana Pitanja o Redu Devet Kuteva / Frequently Asked Questions About The Order of Nine Angles (ONA)

Rat Protiv Svjetovnjaka / The War Against The Mundanes (Anton Long)

Ontologija i Teologija Tradicionalnog Satanizma / The Ontology and Theology of Traditional Satanism
(Anton Long)

Mračna Umijeća Tradicionalnog Satanizma / The Dark Arts of Traditional Satanism (Anton Long)

Suština Reda ONA: Sinisterni Povratak / The Quintessence of the ONA: The Sinister Returning (Anton Long)

Mi, Dreki / We, The Drecc. (ONA)

ONA u Povijesnom i Ezoteričnom Kontekstu / The ONA In Historical and Esoteric Kontekst / Context  (Julie Wright)

Način Života / A Way of Life (Chloe, WSA352)
ONA Manuskript
Glavna Kategorija: Vodiči u Red ONA
Podkategorija: Ezoterična Filozofija Reda ONA
Datum: 121yf
Verzija 1.01
Posljednji put revizirano 121yf

Baphomet


bez-zaštite (copyleft) 121 Godina Fayena
Red Devet Kuteva / Red Devet Uglova
The Order of Nine Angles / Order of The Nine Angles